7:37 PM

Tugasan 1: Ulasan Jurnal 4

Tajuk Artikel:
MOVING FORWARD WITH BLENDED LEARNING (BL) AS A PEDAGOGICAL
ALTERNATIVE TO TRADITIONAL CLASSROOM LEARNING
 
Penyelidik:
Hisham Dzakiria, Che Su Mustafa & Hassan Abu Bakar
Faculty of Communication and Modern Languages
Universiti Utara Malaysia
06010, Sintok, Kedah, Malaysia
hisham@uum.edu.my
 
Sumber:
Malaysian Online Journal of Instructional Technology (MOJIT)
April 2006, Vol. 3, No.1, pp 11-18
ISSN 1823:1144

Ulasan:
Menurut penyelidik, objektif utama kajian ini adalah untuk:
 • Untuk mendapatkan pandangan & kefahaman kepada persoalan sama ada BL boleh dijadikan alternatif kepada pendekatan pedagogi,
 • Untuk mencirikan perspektif pelajar terhadap pendekatan BL,
 • Untuk membina kefahaman tentang halangan & cabaran yang dihadapi oleh pelajar & cara bagaimana mereka berhadapan dengan masalah tersebut
 • Untuk membuktikan prinsip di mana BL boleh ditingkatkan dengan persekitaran mikro & makro di sekeliling pelajar 
 • Untuk menentukan sama ada UUM boleh ditingkatkan & pergi lebih jauh ke peringkat antarabangsa dengan mengaplikasikan BL.
Dalam dunia pendidikan & di Malaysia sendiri terutamanya, terdapat pelbagai 
kaedah pembelajaran yang telah diamalkan seperti pembelajaran secara dalam talian, 
persidangan secara dalam talian (teleconferencing), Internet, Pembelajaran 
Berbantukan Komputer (PBL), Pembelajaran Jarak Jauh Berasaskan Web 
(PJJW) serta teknologi-teknologi lain yang digunakan. Semua kaedah ini akhirnya 
diberi istilah sebagai "blended learning" (BL). Walaupun istilah tersebut masih agak 
baru, tetapi BL telah menjadi senario dalam  pembelajaran & kursus-kursus yang 
diadakan di Malaysia. 


Menurut penyelidik, BL tidak hanya menjadi ikutan tetapi telah berkembang & 
semakin popular. Apabila sesuatu institusi membuat sesuatu keputusan yang kritikal 
dalam memilih kaedah penyampaian dalam P&P, perlu mempertimbangkan 
pelbagai faktor. Perkara utama yang dibincangkan dalam artikel ini ialah 
berkaitan dengan keperluan untuk memahami pelajar sebagai klien pendidikan 
yang utama, perspektif & pengalaman mereka, juga mekanisme sokongan 
pembelajaran bagi menghasilkan pembelajaran yang berkesan. 


Dalam artikel ini, penyelidik melaporkan pengalaman sekumpulan kecil pelajar 
siswazah yang sedang mengikuti pengajian peringkat sarjana & 
doktor falsafah (Ph.D) di Universiti Utara Malaysia (UUM), Malaysia.


Dalam artikel ini, penyelidik membincangkan konsep pembelajaran seperti mana yang 
dijelaskan oleh pelajar, ini termasuklah cerita, pengalaman & perspektif mereka 
terhadap pengalaman pembelajaran sepanjang bergelar siswazah di UUM. Selain itu, 
artikel ini turut melihat kepada BL & apa yang melibatkan pelajar-pelajar. Hasil penemuan ini, penyelidik telah membuat kesimpulan berkenaan peranan 
sokongan pembelajaran bagi memudahkan BL & keperluan bagi proses menyediakan 
pengalaman & hasil pembelajaran yang lebih baik di UUM. Penyelidik juga ada 
menyediakan beberapa cadangan & perbincangan terhadap aplikasi kerangka 
BL secara meluas & kesediaan pelajar UUM dalam pelaksanaannya.
Menurut penyelidik, Driscoll menyenaraikan 4 konsep yang berbeza terhadap 
istilah "blended learning" (BL) iaitu:


 • Menggabungkan @ mencampurkan teknologi berasaskan web untuk menyempurnakan matlamat pendidikan 
 • Menggabungkan pendekatan pedagogi untuk menghasilkan hasil pembelajaran yang optimum dengan/tanpa teknologi instruksi 
 • Menggabungkan sebarang bentuk teknologi dengan program yang dikendalikan secara bersemuka @ 'face-to-face'
 • Menggabungkan teknologi instruksi dengan tugas yang sebenar,

BL boleh dalam bentuk bersemuka @ face-to-face (f2f), mesyuarat, e-pembelajaran, 
e-portal, e-mail, kajian kes, pembelajaran berasaskan masalah, kajian bebas & 
Pembelajaran Urus Kendiri (Self Managed Learning).

KENAPA BLENDED LEARNING?

Dalam artikel ini, penyelidik fokus kepada isu penyampaian BL yang berbantukan
multimedia. Menurut penyelidik, dalam isu ini, beberapa faktor perlu dipertimbangkan 
antaranya, reka bentuk bahan-bahan, motif pembelajaran, sikap & pengalaman 
pembangun & pengajar program serta pelajar itu sendiri terhadap alatan 
berasaskan web dan sistem sokongan. Penggunaan BL boleh memberi peluang 
kepada pensyarah & pelajar untuk berinteraksi & berbincang melalui 
perbualan secara serentak @ tidak (synchronous @ asynchronous) @ persidangan 
video.

PANDANGAN PELAJAR TERHADAP BLENDED LEARNING

Dalam kajian ini, penyelidik mengkelaskan pandangan pelajar-pelajar kepada 3 tema iaitu:

1) Persepsi pelajar terhadap interaksi akademik
a) Sesetengah pelajar yang ditemubual berpendapat bahawa kaedah penyampaian 
pelajaran selain f2f, kadang-kadang tidak dapat diterima oleh pelajar. Salah satu alasannya, 
mereka tidak mendapat respon / maklumbalas segera daripada pengajar terhadap soalan 
@ masalah yang mereka hadapi.  
2) Terlibat dalam kaedah baru pembelajaran
a) Kebanyakan pelajar berpendapat cara mereka belajar semasa pra-siswazah sangat 
berbeza dengan apa yang mereka lalui di peringkat siswazah & mereka perlu menyesuaikan 
diri dengan pelbagai kaedah P&P yang baru, jika tidak mereka akan ketinggalan dalam 
kursus yang mereka ikuti.
3) Persepsi pelajar terhadap penggunaan teknologi pendidikan
a) Kebanyakan pelajar berpendapat mereka perlu dilengkapkan dengan kemahiran 
teknologi seperti komputer terlebih dahulu sebelum menggunakan teknologi dalam 
kursus pengajian mereka. 

Berdasarkan apa yang telah dibincangkan oleh penyelidik dalam kajian ini, kita boleh 
membuat kesimpulan & menyenaraikan beberapa pendekatan yang boleh dijadikan 
panduan bagi melaksanakan "Blended Learning (BL)" di Malaysia. Antaranya ialah:
 • Pembelajaran berpandukan kemahiran, yang menggabungkan pembelajaran urus kendiri dengan cara pengajar @ fasilitator memberi sokongan untuk membina pengetahuan @ kemahiran tertentu
 • Pembelajaran berpandukan sikap, yang mencampurkan pelbagai cara & media penyampaian bagi membina tingkah laku yang dikendaki
 • Pembelajaran berpandukan kecekapan, yang menggabungkan alatan sokongan pencapaian dengan pengetahuan pengurusan sumber & penyeliaan bagi membina kecekapan di tempat kerja.
Sesuatu program "Blended Learning (BL)" seharusnya dapat memenuhi pelbagai 
keperluan kebanyakan pelajar.

7:36 PM

Tugasan 1: Ulasan Jurnal 3

Tajuk Artikel:

INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY MUST CONTRIBUTE TO PRODUCTIVITY

Penyelidik:

Michael Molenda

Sumber:

Journal of Computing In Higher Education
Volume 21, Number 1 / April, 2009

Ulasan:

Dalam artikel ini, penyelidik menggesa semua pihak yang terlibat dalam teknologi instruksi di peringkat pengajian tinggi untuk melihat teknologi instruksi sebagai cara untuk meningkatkan produktiviti akademik. Teknologi instruksi digunakan hampir 40 tahun yang lalu untuk menganalisis masalah instruksi dan reka bentuk yang dapat mengurangkan kos serta meningkatkan hasil pembelajaran.

Menurut penyelidik, untuk menilai potensi teknologi instruksi dalam meningkatkan produktiviti di institusi pengajian tinggi, penyelidik menyatakan bahawa kita harus membangkitkan semula isu-isu kecekapan, keberkesanan dan produktiviti (efficiency, effectiveness & productivity).

Definisi Kecekapan

Dalam konteks pendidikan, penyelidik mendefinisikan kecekapan sebagai reka bentuk, pembangunan dan mengendalikan instruksi dalam bentuk yang menggunakan sumber yang minimum bagi mendapatkan hasil yang sama atau lebih baik. Dengan cara menggunakan sumber yang ada, institusi pendidikan akan mendapat faedah kerana dapat mengendalikan lebih banyak program dengan menggunakan sumber yang sama atau penyampaian instruksi yang sama dengan menggunakan hanya sedikit sumber (dengan cara demikian sumber kewangan yang masih ada boleh digunakan untuk menguruskan hal-hal lain). Selain itu, jika terdapat pelbagai institusi yang menawarkan kursus yang sama, kecekapan (efficiency) akan mewujudkan lebih banyak persaingan yang baik. (Molenda and Pershing 2008, p. 59).

Definisi Keberkesanan

Bagi definisi keberkesanan dalam konteks pendidikan, keberkesanan dinilai berdasarkan tahap pencapaian pelajar terhadap matlamat pembelajaran iaitu kolej & universiti menyediakan pelajar dengan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diperlukan oleh para majikan. Dalam konteks sistem pula, penyelidik menyatakan bahawa kecekapan adalah perkara berkaitan dengan input dan bagaimana ia diproses manakala keberkesanan adalah berkaitan dengan output. Kecekapan dibentuk dengan cara melakukan sesuatu dengan betul, dan keberkesanan adalah melakukan sesuatu yang betul. Kecekapan & keberkesanan perlu berjalan seiring. Instruksi yang berkesan adalah sia-sia jika ia tidak dapat memotivasikan atau hanya menjauhkan lagi guru-guru atau pelajar. Begitu juga jika instruksi yang berjaya membuahkan hasil pembelajaran yang dikehendaki tetapi menggunakan sumber yang berlebihan, tidak berlaku tepat pada masa yang dikehendaki & tidak mencapai golongan sasaran juga dikatakan tidak produktif.

Definisi Produktiviti

Sesuatu operasi dikatakan cekap & berkesan jika ia menghasilkan keputusan yang dikehendaki dengan menggunakan kos yang minimum. Produktiviti boleh dilihat melalui:
 1. Menghasilkan kebaikan/hasil dengan menggunakan kos yang minimum.
 2. Meningkatkan kualiti dengan menggunakan kos yang sama banyak.
 3. Memperuntukkan wang yang hanya sedikit untuk mengeluarkan hasil yang berkualiti.
Reka bentuk yang dapat meningkatkan produktiviti

Teknologi instruksi dikatakan dapat meningkatkan produktivit kerana:
 • Teknologi menawarkan penyelesaian
  • gabungan antara teknologi komunikasi & teknologi reka bentuk sistem berinstruksi digunakan sebagai panduan untuk analisis & pembangunan bagi menguruskan sesebuah program/kursus.
 • Teknologi boleh digunakan untuk tujuan analisis
  • Teknologi bagi analisis keperluan & analisis tugas akan disemak semula & diaplikasikan bagi membuang bahan-bahan yang tidak diperlukan.
 • Teknologi sebagai templat
  • Sistem Instruksi Berbentuk Individu 
   • Ia adalah satu cara untuk menguruskan semua bahan bagi seluruh kursus @ kurikulum. Kandungannya dibahagikan kepada beberapa unit yang berturutan (topik-topik dalam buku teks atau modul khas) yang boleh digunakan oleh pelajar sendiri berdasarkan tahap kemajuan mereka sendiri.
  • Sistem Audio-Tutorial
   • Dalam bentuk rakaman audio.
  • Arahan & tutoran yang diprogramkan
   • Menggunakan pendekatan pengajaran berbantukan komputer.
Berdasarkan subjek kejurulatihan sendiri, terdapat pelbagai ID @ Instructional Design / Reka bentuk Berinstruksi yang boleh diaplikasikan dalam P&P komputer. Rekabentuk Instruksi adalah elemen yang penting diketahui oleh semua guru dan individu yang berhasrat mengajar atau menyediakan bahan pengajaran pembelajaran. Tanpa ilmu dalam RI pengajaran akan berlaku dalam keadaan cuba-jaya, ad hoc tanpa suatu struktur yang mantap. Ini akan mengakibatkan pengajaran dan penghasilan bahan pengajaran tidak berkesan. Antara contoh reka bentuk instruksi tersebut ialah Model ADDIE, Model ASSURE, Rapid Prototyping, Smith & Ragan dll. Setiap satu daripadanya mempunyai kelebihannya masing-masing.7:36 PM

Tugasan 1: Ulasan Jurnal 2

Tajuk Artikel:
LEARNING OBJECTS, LEARNING DESIGN, AND ADOPTION THROUGH SUCCESSION

Penyelidik:

Martin Weller
The Institute of Educational Technology
The Open University, England

Sumber:

Journal of Computing in Higher Education
Fall 2007, Vol. 19(1), 26-47

Ulasan:


Artikel ini menerangkan konsep objek pembelajaran, manfaat penggunaannya serta isu-isu yang berkaitan. Objek Pembelajaran (OP) lebih fokus kepada kandungan sesuatu subjek pembelajaran manakala spesifikasi Reka Bentuk Pembelajaran (RP) lebih menumpukan kepada aspek pedagogi / pengajaran. Selain boleh diguna semula , kedua-dua pendekatan ini juga menjimatkan kos dan memberi banyak kebaikan.

Objek Pembelajaran

Menurut penyelidik, terdapat pelbagai definisi berkenaan objek pembelajaran dan setiap satunya menunjukkan minat & menyokong penggunaannya (Rehak & Mason, 2003). Bagi pengguna yang mementingkan aspek teknikal berkaitan penyimpanan & manipulasi objek, OP telah membuktikan bahawa ia adalah sangat penting (South & Monson, 2000; Friesen, 2001) manakala bagi yang berminat dalam aspek pendidikan, definisinya lebih tertumpu kepada tingkah laku pembelajaran setiap objek (Duncan, 2003).

Dalam artikel ini, penyelidik mendefinisikan OP sebagai bahan pembelajaran digital yang menunjukkan secara jelas topik atau hasil pembelajaran dan berpotensi untuk diguna semula dalam konteks yang berbeza.

Pembentukan Kursus

Penggunaan OP dalam pelaksanaan kursus sangat berbeza berbanding pelaksanaan secara konvensional yang biasanya berupa kuliah, bengkel, sesi makmal atau penilaian untuk menghabiskan sesuatu topik. Persekitaran pembelajaran yang disokong oleh Moodle juga menekankan kepada pembelajaran sama ada secara kendiri mahupun secara berkumpulan.

Penggunaan OP dapat menjadikan penjadualan kerja lebih fleksibel, memudahkan pengintegrasian bahan daripada penyumbang bahan yang berbeza, dan memberi penekanan kepada proses pembelajaran berpusatkan pelajar di mana pelajar harus membangunkan pembelajaran mereka sendiri berdasarkan penemuan dan penerokaan yang dilakukan.

Pengalaman Pelajar

Terdapat 5 isu dalam reka bentuk kursus yang mengaplikasikan OP:

 1.  Kehilangan cerita pendidikan - pelajar tidak terikat untuk datang ke kelas / bebas untuk belajar sendiri. Boleh diatasi dengan cara membuat penilaian. Contoh: Penilaian berasaskan portfolio.
 2.  Memastikan keberkesanan pelajar menguasai kandungan kursus - Contoh: Menggalakkan pelajar mempelajari tentang bahan pembelajaran dan dengan cara menyediakan masa untuk aktiviti, jadi mereka boleh mengatur waktu belajar mereka sendiri.
 3.  Menyeimbangkan interaksi pelajar dengan corak pembelajaran yang fleksibel - penggunaan OP membolehkan para pelajar menguruskan masa dan corak pembelajaran mereka sendiri.
 4.  Menyeimbangkan pelbagai objek dengan keperluan kepada pendekatan bersepadu.
 5.  Membenarkan perkembangan akademik.
 Kandungan Terbuka

Salah satu cara untuk memperluaskan penerimaan OP ialah dengan menggunakan pendekatan kandungan terbuka atau sumber pendidikan terbuka (Open Educational Resources (OER)). Pihak universiti & institusi pengajian tinggi boleh melaksanakannya dengan cara membuka akses kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk mendapatkan bahan akademik tersebut. 


Reka bentuk Pembelajaran


Dalam artikel ini, penyelidik menyenaraikan 3 peringkat reka bentuk pembelajaran iaitu:
 1. Peringkat A - bentuk yang paling mudah & merangkumi semua aktiviti, tugas, tindakan & persekitaran yang digunakan dalam reka bentuk pembelajaran.
 2. Peringkat B - memperkenalkan pengertian ciri-ciri & syarat-syarat. Membenarkan pelbagai kaedah pembelajaran melalui bahan pembelajaran seperti syarat-syarat 'what if' & ciri-ciri lain yang disimpan, cth: prestasi pelajar.
 3. Peringkat C - menyokong sistem penghantaran mesej di antara komponen sistem, iaitu membenarkan 'workflow' yang lebih dinamik serta bersifat individu. 
Selain itu, penyelidik turut menyenaraikan beberapa alasan mengapa adaptasi reka bentuk pembelajaran sangat berfaedah sama ada di peringkat institusi mahupun individu:
 1. Ia menyediakan kaedah di mana Reka bentuk Pembelajaran boleh diguna semula & dikongsi berbanding hanya berkongsi kandungannya sahaja.
 2. Ia boleh bertindak sebagai cara untuk mendapatkan reka bentuk daripada ahli akademik dalam format yang boleh diuji & dikaji semula dengan staf teknikal & staf sokongan. 
 3. Ia membentuk 'audit trail' dalam membuat keputusan reka bentuk akademik.
 4. Ia membantu pelajar-pelajar dalam aktiviti yang kompleks dengan cara memberi panduan kepada mereka melalui turutan aktiviti.
Antara isu lain yang dibangkitkan oleh penyelidik berkisar tentang Objek Pembelajaran & Reka bentuk Pembelajaran ialah menimbangkan teknologi yang diperlukan untuk menyokong kedua-duanya. Objek Pembelajaran memerlukan Sistem Pengurusan Kandungan (Content Management System (CMS)) untuk menyimpan, menyusun, mengurus, dan pakej kandungan. Reka bentuk Pembelajaran pula memerlukan alatan seperti (Learning Activity Management System (LAMS)) atau (Service Based Learning Design System (SLeD)) untuk beroperasi.

Penutup

Dalam artikel kajian ini, kita telah diterangkan dengan konsep Objek Pembelajaran, kelebihannya, & beberapa isu yang terlibat. Walaupun Objek Pembelajaran & Reka bentuk Pembelajaran boleh diguna semula dan menawarkan banyak faedah dari segi kos kualiti, namun penerimaan kedua-dua pendekatan ini masih lagi belum memberi kesan kepada kaedah yang dipraktikkan sehari-hari. Bagi mengatasi masalah ini, penyelidik memberi cadangan situasi ini boleh diubah  melalui proses pertukaran, iaitu pengaplikasian teknologi bagi memudahkan penerimaan pendekatan atau alatan baru.

Dalam artikel ini, penyelidik mencadangkan penggunaan CMS sebagai sistem penyokong kepada Objek Pembelajaran & Reka bentuk Pembelajaran. Dalam kajian tindakan kumpulan kami sendiri, kami menggunakan MOODLE sebagai salah satu Content Management System (CMS) yang boleh digunakan untuk menyimpan, menyusun, mengurus bahan pembelajaran di sekolah. MOODLE adalah singkatan bagi Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Ianya merupakan satu sistem pengurusan pempelajaran yang dibangunkan berasaskan kepada asas pedagogi dan teori pembelajaran yang kukuh dikenali sebagai konstruktivis sosial (Social Constructivist). Pendekatan ini memberi penekanan kepada proses pembelajaran berpusatkan pelajar di mana pelajar harus membangunkan pembelajaran mereka sendiri berdasarkan penemuan dan penerokaan yang dilakukan. Persekitaran pembelajaran yang disokong oleh MOODLE juga menekankan kepada pembelajaran (sama ada secara kendiri mahupun secara berkumpulan) menerusi empat fasa kerja yang berikut:

• membina (constructing)
• kolaborasi (collaborating)
• mencipta (creating)
• berkongsi (sharing)

Berdasarkan persekitaran pembelajaran dan juga aktiviti pembelajaran yang disediakan dalam sistem, satu proses pembelajaran yang lebih konstruktif dan aktif dapat disediakan untuk kegunaan pelajar. Ini seterusnya diharapkan dapat menghasilkan pelajar yang bukan sahaja mampu membina kefahaman sendiri serta mencipta idea-idea baru tetapi juga tidak menghadapi masalah untuk berkongsi idea dan bekerja dalam kumpulan. Mereka seterusnya diharapkan mampu berkongsi maklumat yang diperoleh dengan golongan yang memerlukannya iaitu masyarakat.


   6:56 PM

   Tugasan 2: Ulasan Buku


   TUGASAN 1: ULASAN BUKU

   Tajuk Buku:

   THE NEW SOURCEBOOK FOR TEACHING REASONING AND PROBLEM SOLVING IN JUNIOR AND SENIOR HIGH SCHOOL

   Penulis:

   Stephen Krulik & Jesse A. Rudnick

   Penerbit:

   Allyn and Bacon

   Tahun diterbitkan: 1996

   Muka surat: 337 halaman


   Ulasan:

   Buku ini menyediakan pelbagai aktiviti yang boleh diaplikasikan di dalam kelas. Aktiviti-aktiviti ini pula dibahagikan kepada 5 peringkat iaitu Baca dan Fikir, Meneroka dan Merancang, Memilih Strategi, Mencari Jawapan, serta Membuat Refleksi dan Mengembangkan. Bagi setiap bab, terdapat beberapa siri aktiviti dan permainan yang boleh diaplikasikan di dalam kelas bersama-sama dengan pelajar bagi membina kebolehan mereka dengan pelbagai kemahiran. Pendekatan yang digunakan adalah sangat fleksibel di mana guru boleh menggunakan cara mereka sendiri untuk menggunakan bahan yang disediakan semasa mengajar. Selain itu, terdapat juga Koleksi Masalah Bukan Rutin dan Koleksi Masalah Terbuka Yang Memerlukan Tindak balas Tambahan beserta jawapan yang dicadangkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut termasuklah strategi yang berkesan bagaimana untuk menerima dan menilai jawapan kepada masalah yang terbuka (open-ended problems) yang memerlukan pendapat pelajar sendiri.

   Secara keseluruhannya, buku ini dibahagikan kepada 3 bahagian utama. Bahagian pertama mengandungi cadangan untuk mengajar dan menguji pelajar dalam menyelesaikan masalah dan menaakul. Ini dilakukan dengan cara memeriksa setiap komponen heuristik secara mendalam dan menyokong setiap satunya dengan beberapa siri masalah dan aktiviti. Selain itu, aktiviti perbincangan juga fokus kepada penilaian pemahaman pelajar termasuk pemerhatian terhadap sesuatu objek, jurnal metakognitif, petikan artikel, ujian, dan portfolio.  Bahagian kedua buku mengandungi lebih daripada 100 masalah, yang direka oleh penulis bagi menarik minat kanak-kanak dan menyediakan mereka dengan praktikal dalam menyelesaikan masalah dan menaakul. Setiap masalah yang dicadangkan juga akan dibincangkan secara terperinci. Bahagian ketiga buku ini pula mengandungi masalah-masalah yang boleh digunakan dalam penilaian diagnostik penyelesaian masalah dan penaakulan. Berdasarkan apa yang disediakan oleh penulis, buku ini boleh digunakan oleh guru-guru dalam membantu pelajar-pelajar menjadi seorang penyelesai masalah dan penaakul yang lebih baik seterusnya meningkatkan kemahiran berfikir dan menaakul mereka.
   11:39 PM

   TEORI PEMBELAJARAN

   1) Teori Tingkahlaku (Behaviorisme)

   • Diperkenalkan oleh aliran mazhab behavioris.
   • Pembelajaran = perubahan dalam tingkah laku.
   • Kimble (1961) - pembelajaran sebagai perubahan potensi tingkahlaku yang agak tetap akibat daripada latihan pengukuhan.
   • Perubahan pembelajaran ini berlaku melalui 4 proses iaitu:
    • Perhubungan
    • Pelaziman Klasik
    • Pelaziman Operan
    • Pembelajaran melalui pemerhatian
   • Prinsip teori behaviorisme yang diterapkan dalam p&p komputer:
    • Menyediakan aktiviti-aktiviti tertentu yang melibatkan pelajar secara aktif.
     • Cth: Perbincangan dalam kumpulan, aktiviti amali dll.
    • Bahan pelajaran disusun dalam urutan yang logik supaya pelajar dapat dengan mudah mempelajarinya & dapat memberikan respon tertentu. 
     • Cth: Penggunaan kertas edaran / hand out disediakan terlebih dahulu & slaid Powerpoint.
    • Tiap-tiap respon harus diberi maklum balas secara langsung agar pelajar dapat mengetahui apakah respon yang diberikannya adalah benar.
    • Setiap kali pelajar memberikan respon yang benar, maka ia perlu diberi ganjaran dan motivasi.
     • Cth: jumlah markah yang tinggi, kata-kata pujian dll.
   2) Teori Kognitif

   • Pembelajaran = satu proses dalaman & tidak dapat diperhatikan secara langsung. 
   • Bruner - tidak perlu menunggu sehingga kanak-kanak mencapai tahap perkembangan tertentu untuk mengajar sesuatu.
   • Bahan pengajaran harus disediakan dengan baik. 
   • Mengatur bahan yang akan dipelajari & menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya.
   • Bruner - cara belajar yang terbaik adalah dengan memahami konsep, makna & hubungan melalui proses intuitif & seterusnya menghasilkan suatu kesimpulan.
   • Prinsip teori kognitif yang diterapkan dalam p&p:
    • Pelajar lebih mudah mengingat & memahami sesuatu apabila pelajaran itu disusun berdasarkan pola & logik tertentu.
    • Penyusunan bahan pelajaran dari sederhana ke rumit.
    • Pembelajaran dengan memahami lebih baik daripada menghafal tanpa pemahaman. Sesuatu yang baru harus sesuai dengan apa yang telah diketahui pelajar sebelumnya.
    • Tugas guru di sini adalah menunjukkan hubungan apa yang telah diketahui sblmnya.
    • Adanya perbezaan individu yang harus diperhatikan & faktor ini mempengaruhi proses pembelajaran pelajar.
   3) Teori Pemprosesan Maklumat
   • Menumpukan kepada bagaimana pelajar memproses maklumat.
   • Maklumat yang baru disimpan dalam ingatan jangka pendek.
   • Kemudian diproses sebelum disimpan ke ingatan jangka panjang.
   • Kombinasi pengetahuan (maklumat yang diproses) & kemahiran di ingatan jangka panjang akan membina strategi-strategi kognitif @ kemahiran yang berkaitan dengan tugas-tugas yang kompleks.
   • Langkah pengajaran mengikut teori pemprosesan maklumat:
    • Perhatian pelajar: Mulakan pengajaran dengan memberikan set induksi yang dapat menarik perhatian pelajar kepada guru & pengajaran. 
     • Cth: Dalam pengajaran tajuk perkakasan komputer guru boleh bersoaljawab dengan pelajar dan menunjukkan beberapa contoh perkakasan komputer ke dalam kelas.
    • Merangsang ingatan pelajar kepada tajuk yang berkaitan. Perbincangan tajuk-tajuk lepas yang sudah dipelajari & dikaitkan dengan topik yang akan diajar.
    • Penekanan kepada isi pengajaran yang penting. Penggunaan bahan bantu mengajar yang tepat dengan tajuk yang akan disampaikan.
     • Cth: Edarkan hand out, penyediaan slaid Powerpoint. 
    • Persembahkan maklumat dengan teratur dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang bersesuaian.
     • Cth: Perisian kursus yang berkaitan dengan tajuk perkakasan komputer.
    • Tunjukkan pelajar bagaimana mengkategorikan maklumat yang diterima & memahaminya.
    • Beri peluang kepada pelajar untuk mengembangkan maklumat yang baru diterima.
    • Pengulangan.
     • Cth: Meningatkan pelajar beberapa isi penting yang dipelajari (ingatan jangka pendek).
    •  Menyediakan beberapa aktiviti @ latihan yang berkaitan dengan pelajaran lepas (ingatan jangka panjang).
   4) Teori Konstruktivisme
   • Proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia.
   • Mengikut kefahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada pelajar dalam bentuk yang serba sempurna.
   • Pelajar bina sesuatu pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing.
   • Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan ialah satu skema iaitu aktiviti mental yang digunakan oleh pelajar sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan.
   • Rutherford & Ahlgren - pelajar mempunyai idea mereka sendiri hampir dalam semua perkara, di mana ada yang betul & ada yang salah. Jika kefahaman & salah konsep ini diabaikan atau tidak ditangani dengan baik, kefahaman @ kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam peperiksaan mereka mungkin memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh guru.
   • John Dewey - pendidik yang cekap harus melaksanakan p&p sebagai proses menyusun @ membina pengalaman secara berterusan. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan pelajar di dalam setiap aktiviti p&p.
   • P&P yang menumpu kepada kejayaan pelajar membina skema pengkonsepan berdasarkan kepada pengalaman yang aktif.
   • Pelajar tidak lagi dianggap belajar daripada apa yang diberikan guru @ sistem pengajaran tetapi secara aktif membina realiti mereka sendiri & pada masa yang sama mengubah suai realiti tersebut.
   5) Teori Andragogi
   •  Knowles, 1984 - mengemukakan teori pembelajaran orang dewasa yang mengatakan bahawa orang dewasa terarah kendiri & bertanggungjawab terhadap keputusan yang dibuat oleh mereka.
   • Teori ini mengandaikan bahawa orang dewasa:
    • perlu tahu matlamat sesuatu pengajaran
    • suka belajar secara eksperimen/kontekstual
    • menganggap pembelajaran sebagai penyelesaian masalah
    • belajar dengan berkesan jika sesuatu ilmu itu dipelajari atas keperluan yang mendesak.
   • Intruksi intuk orang dewasa perlu fokus lebih kepada proses daripada isi kandungan yang diajar. Strategi-strategi seperti kajian kes, main peranan, simulasi dan penilaian kendiri adalah paling berguna.
   • Pengajar memainkan peranan sebagai fasilitator.
   • Prinsip-prinsip Andragogi:
    • Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perancangan & penilaian intruksinya.
    • Pengalaman (termasuk kesilapan) menjadi asas untuk aktiviti pembelajaran.
    • Orang dewasa paling berminat mempelajari subjek yang mempunyai hubungan yang segera dengan pekerjaan @ kehidupan peribadinya.
    • Pembelajaran orang dewasa adalah berpusatkan masalah dan bukan berorientasikan isi kandungan.

      4:35 PM

      Tugasan 1: Ulasan Jurnal 1

      Tajuk Artikel :  

      REKA BENTUK DAN PEMBINAAN PERSONALIZED LEARNING COURSEWARE BERASASKAN KONSEP OBJEK PEMBELAJARAN DIGITAL BAGI PEMBELAJARAN ANIMASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

      Penyelidik:

      Siti Nor Rahimah Mohd Nor (ct_nra@yahoo.com),
      Nur Hafiza binti Ahmad Shukri (fieysza_84@yahoo.com),
      Zaidatun binti Tasir (zaidatun@gmail.com)

      Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia


      ULASAN

      Dalam kajian ini pengkaji telah membangunkan sebuah perisian pendidikan bagi topik Rangkaian Komputer menggunakan pendekatan Objek Pembelajaran Digital (OPD). Difahamkan penghasilan bahan pengajaran yang berkonsepkan digital biasanya memerlukan masa yang lama dan kos yang tinggi. Pengkaji menggunakan pendekatan OPD kerana:

      • masa dan kos dapat dijimatkan
      • boleh menjadi salah satu sumber untuk menyokong pembelajaran kerana ia mempunyai ciri-ciri yang sangat efektif seperti kebolehgunaan semula, pakej pembelajaran yang kecil, interaktif dan merupakan pembelajaran yang bermakna. 
      • Pakej-pakej pembelajaran yang kecil ini dapat digabung menjadi satu pakej yang besar. 
      Dalam tulisannya, pengkaji berpendapat bahawa melalui perisian yang dibina, pelajar boleh memilih topik yang ingin dipelajarinya berdasarkan OPD yang disediakan. Setelah membuat pilihan topik, pelajar secara tidak langsung telah membina menu yang terdiri daripada topik-topik yang hanya ingin dipelajarinya sahaja. Dengan itu, pelajar akan lebih fokus kepada apa yang ingin dipelajarinya.

      Selain itu,di dalam setiap topik, pelajar akan didedahkan dengan pendekatan pembelajaran yang bermakna seperti, pembelajaran berasaskan masalah, simulasi, permainan dan juga kuiz berperingkat. Perisian ini boleh digunakan oleh pelajar-pelajar yang mengambil matapelajaran Animasi Komputer dan Rangkaian Komputer.

      Pengkaji telah membangunkan perisian ini dengan menggunakan perisian pengarangan Macromedia Authorware 7.0 dan perisian sokongan yang lain, Adobe Photoshop CS2, Macromedia Flash 8 dan Ulead Gif Animator. Perisian ini berpotensi meningkatkan pengalaman pembelajaran individu terutamanya pada era teknologi maklumat yang semakin membangun.

      Jika kita lihat kepada perkembangan teknologi maklumat & komunikasi di Malaysia sendiri, kita dapat lihat dengan jelas bahawa teknologi multimedia dan teknologi internet merupakan dua teknologi yang semakin mendominasi setiap aspek kehidupan manusia masa kini termasuklah dalam bidang pendidikan. Pendidikan era digital memerlukan seseorang pendidik yang mampu serta berkemahiran untuk memanfaatkan teknologi tersebut dengan bijak bagi menghasilkan proses P&P yang lebih berkesan. Justeru, dengan adanya kajian-kajian dan pembangunan perisian seperti ini pasti akan membantu golongan pendidik dalam meningkatkan keberkesanan proses P&P.

      Dalam projek kajian tindakan Kejurulatihan Komputer, kumpulan kami akan menggunakan MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) sebagai alatan dalam pengajaran kursus. Dalam MOODLE ini sendiri pengguna boleh menambah pelbagai objek pembelajaran untuk dimanfaatkan oleh pengguna lain dalam komuniti yang menggunakan MOODLE. Sebagai contoh guru atau pensyarah meletakkan bahan-bahan pembelajaran untuk tujuan rujukan dan pembelajaran para pelajar di sekolah atau di institusi pengajian tinggi masing-masing.

       4:35 PM

       Tugasan 3 & 4: Bentuk Kumpulan

       1. Bentuk kumpulan kursus komputer yang akan dijalankan
       2. Lakukan 1 kajian analisis keperluan terhadap kursus komputer yang akan diadakan
       3. Tugasan ini menjadi input untuk projek kajian tindakan kursus komputer
       4. Bincang dan bentangkan cadangan pada minggu hadapan

       Hasil Perbincangan:

       • 5 orang peserta akan join kumpulan MOODLE & 5 orang lagi akan join kumpulan Visual Basic.
       • 5 Ahli kumpulan MOODLE:
        • Cikgu Rahim
        • Cikgu Rossaidi
        • Emi Suzira
        • Fairuz
        • Rosyiatimah
       • Kajian analisis keperluan peserta kajian terhadap penggunaan dan pengaturcaraan dalam MOODLE akan dijalankan secara elektronik menggunakan aplikasi googledocs. Soal selidik akan dihantar melalui email peserta kajian.
       • Terdapat 2 bahagian utama dalam soal selidik tersebut iaitu:
        • Bahagian 1: Maklumat peserta kajian seperti nama, nama sekolah, lokasi sekolah, bangsa, jantina & subjek yang diajar di sekolah.
        • Bahagian 2: Terdapat 15 soalan berkaitan dengan pengetahuan peserta kajian terhadap penggunaan dan pengaturcaraan dalam MOODLE. Peserta diminta untuk menyatakan sejauhmana mereka bersetuju dengan pernyataan yang disenaraikan dengan menandakannya dengan skala Likert sama ada
         • Sangat Tidak Bersetuju
         • Tidak Setuju
         • Setuju 
         • Sangat Setuju
       • Peserta perlu menghantar kembali soal selidik yang telah lengkap diisi.
       • Setiap soalan akan dianalisis secara automatik menerusi aplikasi googledocs spreadsheet. 
       • Link untuk soalan kajian analisis keperluan peserta: 
       • https://spreadsheets0.google.com/viewform?formkey=dHRNVlN5SmtsU09XSnlFTW11ZkNtc0E6MA